MENU
POWIAT JASIELSKI
WŁADZE POWIATU
STAROSTWO POWIATOWE
PRAWO LOKALNE
OGŁOSZENIA
Oferty sprzedaży, dzierżawy i najmu
Ogłoszenia o naborze 2014 r.
Ogłoszenia o naborze 2015 r.
Ogłoszenia o naborze 2016 r.
Ogłoszenia o naborze 2017 r.
Ogłoszenia o naborze 2018 r.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PORADNIK KLIENTA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STAROSTWA POWIATOWEGO W JAŚLE
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz sposoby i zasady ich udostępniania
Zasady przyjmowania, sposoby rozpatrywania oraz kolejność załatwiania spraw oraz skarg i wniosków
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Informacja na temat sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg w Starostwie Powiatowym w Jaśle
REDAKCJA
Ochrona środowiska - pozwolenia zintegrowane
MAPA OSUWISK
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
    OGŁOSZENIA
 
 Nazwa pozycji Data
Uprzejmie informujemy, że 20 marca 2018 roku została uruchomiona nowa wersja Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.powiat.jaslo.pl 2018-04-03
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic nieruchomości położonych w obrębie Samoklęski 2018-03-20
Informacja o udzielonej koncesji na wydobywanie żwiru i piasku ze złoża 2018-03-14
Konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle 2018-03-09
Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomoci oznaczonej jako działka nr 157/1 położonej w obrębie Opacie, gmina Jasło 2018-03-06
Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 170 położonej w obrębie Opacie gmina Jasło 2018-02-27
Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Opacie gmina Jasło, oznaczonej jako działka nr 188 2018-02-15
Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle 2018-02-06
Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Opacie, gmina Jasło, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 180/2 2018-02-01
Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Trzcinica, gmina Jasło, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 1503/7 2018-01-30
Informacja o doręczeniu Staroście Jasielskiemu zgłoszenia budowy linii oświetlenia drogowego w Łęzynach gmina Nowy Żmigród 2018-01-05
Zgłoszenie budowy linii elektrycznej napowietrznej oświetlenia drogowego 2017-12-22
Zgłoszenie budowy linii elektrycznej napowietrznej oświetlenia drogowego 2017-12-22
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dla Łącki Leszek pozwolenia na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych GPK w Jaśle ścieków przemysłowych z projektowanej myjni samochodowej przy ul Grunwaldzkiej w Jaśle 2017-12-20
Decyzja Starosty Jasielskiego o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę ewid nr 398/1 położoną w obrębie Trzcinica gmina jasło 2017-12-20
Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość obejmującą działkę ewid nr 398/1 położona w obrębie Trzcinica gmina Jasło 2017-12-20
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadania: Usuwanie pojazdów z dróg; Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów oraz pojazdów niebezpiecznych 2017-12-20
Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Opacie gmina Jasło oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 170 2017-12-19
Zarząd Powiatu w Jaśle ogłasza konsultacje projektu Uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Powiatu Jasielskiego w 2018 roku. 2017-12-13
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Fabryce Armatur Jafar pozwolenia na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu z terenu Wydziału Produkcyjnego nr 2 w Przysiekach 2017-12-13
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Fabryce Armatur Jafar pozwolenia na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych GZGK w Skołyszynie ścieków przemysłowych 2017-12-13
Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Jasielskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1851R Jasło(Sobniów) - Łaski - Glonik Nowy - Zarzecze w miejscowości Łaski w km 1+810 - 1+921,80 2017-12-13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na scaleniu gruntów obrębu Gąsówka, gmina Tarnowiec 2017-12-11
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na scaleniu gruntów obrębu Wrocanka, gmina Tarnowiec 2017-12-11
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na scaleniu gruntów obrębu Czelusnica, gmina Tarnowiec 2017-12-11
Informacja o wszczęciu postępowania pozwolenie wodnoprawne na wykonanie robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią - PSZOK w Jaśle 2017-12-11
Zgłoszenie rozbudowy linii elektrycznej napowietrznej oświetlenia drogowego 2017-12-05
Zgłoszenie rozbudowy linii elektrycznej napowietrznej oświetlenia drogowego w Lipnicy Dolnej 2017-12-05
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Jasielskiego w 2018 roku 2017-12-01
Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Jasielskiego decyzji zatwierdzającej dla GDDKiA Projekt Robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonaniem przedsięwzięcia mogącego negatyw 2017-11-27
Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic pomiędzy dz 486/10 a dz 483/6 484/2 484/1 492 obręb Krempna 2017-11-17
Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic pomiędzy dz 390 a dz 382 389 391 50/16 obręb Nowy Glinik 2017-11-17
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych określających przebieg granic pomiędzy dz 1672/2 a dz 1661/4 1672/6 1672/8 1672/20 obręb 09 Górka 2017-11-07
Podstawowa kwota dotacji na 2017 rok, aktualizacja podstawowej kwoty dotacji, statystyczna liczna uczniów w 2017 roku 2017-11-06
Obwieszczenie informujące o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Scalenie i wymiana gruntów obrębu Gąsówka gmina Tarnowiec 2017-11-03
Konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle. 2017-10-17
Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystnaia z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Opacie gmina Jasło oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 63/3 2017-09-26
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. 246, 247, 1181, 1182, 1224 obręb Kołaczyce 2017-09-22
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. 571/2 obręb 01-Kowalowy 2017-09-22
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. 1181 obręb Kołaczyce 2017-09-22
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. 1041, 1042 obręb 22-Brzyszczki II (2) 2017-09-22
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. 1041, 1042 obręb 22-Brzyszczki II 2017-09-22
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. 8 obręb 03-Błonie (2) 2017-09-22
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. 8 obręb 03-Błonie 2017-09-22
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. 38/4, 2640/2 obręb 02-Ulaszowice 2017-09-22
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. 203 obręb Krajowice 2017-09-22
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. 46 obręb 19-Krajowice 2017-09-22
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. 201 obręb 20-Podzamcze 2017-09-22
Zarząd Powiatu w Jaśle ogłasza konsultacje projektu Uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Powiatu Jasielskiego w 2017 roku. 2017-08-31
Postanowienie Starosty Jasielskiego z dnia 23 06 2017 znak GN-II.6821.66.2017 2017-06-23
Zawiadomienie przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi. 2017-06-13
Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 399/4 położoną w Trzcinicy 2017-05-22
Informacja o rozstrzygnięciu drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego w roku 2017 2017-05-18
Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016r 2017-04-28
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalnośc pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego w roku 2017 2017-04-12
Ogłoszenie o drugim otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego w roku 2017 2017-04-11
Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w drugim otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielsk 2017-04-11
Ogłoszenie o skróconym dniu pracy 2017-04-10
Podstawowa kwota dotacji na 2017 rok, aktualizacja podstawowej kwoty dotacji 2017-03-28
Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego w 2017-03-08
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego w roku 2017 2017-03-08
Wszczęcie postępowania w sprawie uznania, czy nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 1462 o powierzchni 4,40 ha, położona w miejscowości Wrocanka, stanowi mienie gromadzkie 2017-01-23
Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizacje w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego z zakresu pomocy społecznej 2017-01-03
Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Jasielskiego decyzji znak AB.6740.7.100.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji pn Rozbudowa drogi powiatowej nr 1860R Trzcinica - Jareniówka 2016-12-23
Wyniki konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Powiatu Jasielskiego w 2017 r. 2016-12-23
Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalnośc pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego 2016-12-07
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 2016-12-07
Zarząd Powiatu w Jaśle ogłasza konsultacje projektu Uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Powiatu Jasielskiego w 2017 roku. 2016-12-06
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Jasielskiego w 2017 roku 2016-11-29
Wyniki konsultacji w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 2016-11-02
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Jasielskiego w 2017 roku. 2016-10-27
Ponowne konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 2016-10-26
Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 2016-10-10
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu przez Starostę Jasielskiego w postępowaniu znak AB.6743.10.100.2016 w sprawie zgłoszenia budowy linii oświetlenia drogowego w Czeluśnicy 2016-10-06
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu przez Starostę Jasielskiego w postępowaniu znak:AB.6743.9.70.2016 w sprawie zgłoszenia przebudowy sieci napowietrznej niskiego napięcia 2016-09-26
Wyniki konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Powiatu Jasielskiego w 2016 r. 2016-08-24
Ogłoszenie o zebraniu upoważnionych delegatów organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sprawie wyboru przedstawicieli rekomendowanych do powołania w skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2016-08-24
Obwieszczenie o wszczęciu przez Starostę Jasielskiego postępowania w sprawie: Budowa drogi publicznej z miejscami postojowymi dla obsługi cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza w Jaśle 2016-07-12
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w obrębie ew. Grabanina, Nowy Żmigród, Siedliska Żmigrodzkie. 2016-06-24
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w obrębie ew. Nowy Żmigród oraz Sadki. 2016-06-24
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic nieruchomości w miejscowości Chrząstówka 2016-06-23
Informacje o zatwierdzeniu wyników konkursów na stanowiska dyrektora CKP w Jaśle i dyrektora MDK w Jaśle 2016-04-29
Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 r. 2016-04-21
Konsultacje społeczne planu transportowego 2016-04-08
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego w roku 2016 2016-03-30
Zawiadomienie o wszczęciu postęp. admin. w sprawie wydania „ELA” sp. z o. o. , pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kan. MPGK Sp. z o.o. w Jaśle ścieków przemysłowych, pochodzących z myjni samochodowej przy ul. Towarowej 27 2016-01-12
Zawiadomienie o wszczęciu postęp. admin. w sprawie wydania PSS „Społem” w Jaśle, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kan. MPGK Sp. z o.o. w Jaśle ścieków przemysłowych, pochodzących z myjni samochodowej przy ul. Jana Pawła II 2016-01-08
Ogłoszenie wodnoprawne 2016-01-08
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania GZGK w Skołyszynie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z 3 studni wierconych dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Skołyszynie. 2016-01-05
Informacja Starosty Jasielski z dnia 22.12.2015 w sprawie ewidencji gruntów i budynków obrębu Osobnica gmina Jasło. 2015-12-31
Zawiadomienie o wszczęciu postęp. admin. w sprawie wydania ProClean Tank Cleaning Group A. Wójtowicz i Wspólnicy SJ w Dębicy, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kan. Lotos Infrastruktura S.A. w Jaśle ścieków przemysłowych z myjni cystern 2015-12-30
Ogłoszenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Kanalizacja deszczowa dla części miasta Jasła w rejonie ulic: Lwowska, 17-go Stycznia, Na kotlinę - kanalizacja deszczowa - etap I." 2015-12-21
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Jasielskiego w 2016 roku. 2015-12-18
Informacja Starosty Jasielskiego z dnia 14.12.2015 w sprawie ewidencji gruntów i budynków obrębu Cieklin gmina Dębowiec 2015-12-15
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia budowy stacji transformatorowej 15-0,4kV 2015-12-14
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie usuwanie pojazdów, oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych. 2015-12-11
Ogłoszenie wodnoprawne na przekroczenie kablem światłowodowym potoku Warzyckiego w m. Warzyce 2015-12-11
Ogłoszenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z 2 studni wierconych dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Przysiekach. 2015-12-10
Ogłoszenie wodnoprawne 2015-12-09
Ogłoszenie o I Przetargu na sprzedaż samochodu Opel Corsa - C 1,0 Nr rej. RJS 33SG 2015-12-02
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia budowy linii elektrycznej napowietrznej oświetlenia drogowego. 2015-11-26
Informacja dotycząca wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie potoku Kłopotnica kładką dla pieszych, na działce nr ewid. 338 obręb Folusz. 2015-11-25
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Jasielskiego w 2016 roku. 2015-11-23
Informacja Starosty Jasielskiego z dnia 12.11.2015 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków. 2015-11-23
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia budowy linii elektrycznej kablowej oświetlenia drogwego. 2015-11-23
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia budowy linii elektrycznej napowietrzno-kablowej oświetlenia drogowego. 2015-11-23
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia budowy linii elektrycznej napowietrznej oświetlenia drogowego. 2015-11-23
Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu w sprawie zgłoszenia budowy oświetlenia drogowego. 2015-11-16
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Jasielskim w 2016 roku. 2015-11-04
Ogłoszenie wodnoprawne na wykonanie dwóch wylotów kolektorów kanalizacji deszczowej do istniejącego rowu (działka nr ewid. 2696/25 obręb 02 Ulaszowice) 2015-11-04
Informacja o zgłoszeniu budowy linii elektrycznej napowietrznej oświetlenia drogowego. 2015-10-28
Wyniki konsultacji w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 2015-10-27
Ogłoszenie o wycince drzew wraz z zagospodarowaniem we własnym zakresie drewna w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle. 2015-10-27
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Gminie Kołaczyce pozwolenia wodnoprawnego w związku z planowaną inwestycją pn. Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy cmentarzu Komunalnym w Sieklówce Dolnej. 2015-10-23
Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie Gmin Krempna i Osiek Jasielski. 2015-10-22
Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 2015-10-20
Informacja o zgłoszeniu budowy odcinka sieci wodociągowej 2015-10-20
Ogłoszenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych 2015-10-13
Ogłoszenie o sprzedaży drzew 2015-10-07
Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok 2015-10-09
Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na wycinkę 10 sztuk drzew z działki ewid. nr 700/8 położonej w Jaśle, obręb nr 06 – Zachód. 2015-09-24
Ogłoszenie wodnoprawne na przekroczenie projektowaną linią energetyczną kablową SN potoku „Dopływ z Kopanin” w km 2+665 (działka nr ewid. 2211) w miejscowości Dębowiec, gm. Dębowiec. 2015-09-16
Ogłoszenie wodnoprawne w związku z realizacją planowanej inwestycji pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Nowy Żmigród - Świątkowa - Grab - Ożenna - Granica Państwa polegającą na budowie chodnika w miejscowości Toki..." 2015-09-11
Ogłoszenie wodnoprawne na wprowadzenie ścieków ogólnozakładowych do wód powierzchniowych rzeki Wisłoki 2015-09-03
Ogłoszenie wodnoprawne 2015-08-27
Ogłoszenie wodnoprawne 2015-08-21
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż autobusu marki Mercedes Benz Sprinter 2015-08-13
"Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż 10 drzew "na pniu" wraz z ich wycinką z działki ewid. nr 700/8 położnej w Jaśle, obręb nr 06 - Zachód." 2015-08-10
Ogłoszenie wodnoprawne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją inwestycji pn. "Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie". 2015-08-05
Informacja o braku sprzeciwu w sprawie zgłoszenia budowy "Budowa linii napowietrznej oświetlania drogowego w miejscowości Stary Żmigród" 2015-08-03
Ogłoszenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o w Jaśle, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzącego z Zakładu ... 2015-08-03
Ogłoszenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o w Jaśle, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzącego z Zakładu ... 2015-08-03
Zapytanie ofertowe na wykonanie prezglądu przewodów kominowych i wentylacyjnych w budnyku użyteczności publicznej i w budynku mieszkalnym położonym prz ul. Słowackiego 6 w Jaśle. 2015-07-31
Ogłoszenie wodnoprawne 2015-07-27
Ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż autobusu marki Mercedes-Benz Sprinter 416 DCI 19 2015-07-22
Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynku użyteczności publicznej i w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Słowackiego 6 w Jaśle. 2015-07-16
Ogłoszenie o zamiarze postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 2015-07-10
Ogłoszenie wodnoprawne 2015-07-06
Informacja o dokonaniu zgłoszenia - Budowa linii napowietrznej oświetlania drogowego w miejscowości Stary Żmigród 2015-07-03
Obwieszczenie o wszczęciu z urzędu postepowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Osobnica 2015-05-22
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - CIEKLIN 1 2015-04-30
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - OSOBNICA 4 2015-04-30
Ogłoszenie wodnoprawne 2015-05-18
Obwieszczenie o wszczęciu z urzędu postepowania administracyjnego w sprawie aktualizacji i ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Cieklin 2015-05-26
Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronowej w budynku położonym przy ul. Słowackiego w Jaśle. 2015-06-09
Zawiadomienie o wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Cieklin gmina Dębowiec. 2015-06-03
Zawiadomienie o wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Osobnica gmina Jasło. 2015-06-03
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - OSOBNICA 3 2015-04-30
INFORMACJA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWALE LUB OKRESOWO TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ 2012-03-30
INFORMACJA - Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania pn. 2014-10-17
INFORMACJA - Zakończenie I edycji "Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2014" 2014-10-24
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Jasielskiego 2014-11-28

     
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W JAŚLE