MENU
POWIAT JASIELSKI
WŁADZE POWIATU
STAROSTWO POWIATOWE
PRAWO LOKALNE
OGŁOSZENIA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PORADNIK KLIENTA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STAROSTWA POWIATOWEGO W JAŚLE
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz sposoby i zasady ich udostępniania
Zasady przyjmowania, sposoby rozpatrywania oraz kolejność załatwiania spraw oraz skarg i wniosków
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Informacja na temat sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg w Starostwie Powiatowym w Jaśle
REDAKCJA
Ochrona środowiska - pozwolenia zintegrowane
MAPA OSUWISK
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
    NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 


Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, od początku 2016 roku, na terenie całej Polski zaczęła funkcjonować organizowana przez powiaty darmowa pomoc prawna. W całym kraju powstało ponad 1500 punktów, w których profesjonaliści świadczą pomoc prawną.Na terenie powiatu jasielskiego funkcjonuje pięć punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna. Są to:.

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Jaśle,w pomieszczeniach Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle, ul. Sokoła 6, 38-200 Jasło

Harmonogram pracy punktu:
Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 9:45 do 14:00.
W punkcie porad udzielają adwokaci

2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Jaśle, w budynku Przychodni nr 1 Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Mickiewicza 4, 38-200 Jasło,

Harmonogram pracy punktu:
Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 13:45 do 18:00,
W punkcie porad prawnych udzielają radcy prawni

3. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Kołaczycach, w budynku przy ul. Szkolnej 7, 38-213 Kołaczyce,

Harmonogram pracy punktu:
Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 8:00 do 12:15.
W punkcie pomocy prawnej udziela organizacja pozarządowa Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego PRAWNIKON poprzez adwokata, radcę prawnego lub osobę o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

4. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Skołyszynie, w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa Skołyszyn 283, 38-242 Skołyszyn,

Harmonogram pracy punktu:
Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze: poniedziałek, wtorek środa, piątek w godzinach od 13:45 do 18:00, czwartek od 10:45 do 15:00 z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy.
W punkcie pomocy prawnej udziela organizacja pozarządowa Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego PRAWNIKON poprzez adwokata, radcę prawnego lub osobę o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

5. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowym Żmigrodzie, w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 4, 38-230 Nowy Żmigród.

Harmonogram pracy punktu:
Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7:15 do 11:30.
W punkcie pomocy prawnej udziela organizacja pozarządowa Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego PRAWNIKON poprzez adwokata, radcę prawnego lub osobę o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia – osoba uprawniona wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863) – osoba uprawniona wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny , lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693) – osoba uprawniona wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) – osoba uprawniona wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub
5) która nie ukończyła 26 lat – osoba uprawniona wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub
6) która ukończyła 65 lat – osoba uprawniona uprawniona wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty - osoba uprawniona wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z tych okoliczności.
8) która jest w ciąży (w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych).
 
     
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W JAŚLE